Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων προσλήψεων

Σκοπός και περιεχόμενο

Η παρούσα είναι η Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων προσλήψεων («Δήλωση») της Foundever™ ή οποιασδήποτε από τις μητρικές, αδελφές, θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες της («Foundever», «Εμείς», «Εταιρεία») ως Υπεύθυνες επεξεργασίας δεδομένων. Η παρούσα Δήλωση ισχύει για όλους τους αιτούντες εργασία, τους υποψήφιους υπαλλήλους και τους εργολάβους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι (i) ενεργοί αιτούντες που εγγράφονται μέσω του ιστότοπου σταδιοδρομίας ή υποβάλλουν αίτηση για μια θέση εργασίας που έχουμε διαφημίσει, (ii) παραμπέμπονται σε εμάς μέσω τρίτων (όπως κυνηγούς ταλέντων, υπεύθυνους προσλήψεων) ή/και (iii) άτομα που προσδιορίζουμε ως εν δυνάμει αιτούντες εργασία μέσω εξωτερικών πόρων (π.χ. επιχειρηματικό κοινωνικό δίκτυο).

Είμαστε Εταιρεία επεξεργασίας δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας. Αυτή η δήλωση εξηγεί πώς και γιατί συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης και περιγράφει τις τρέχουσες υποχρεώσεις μας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα σας.

Τα προσωπικά δεδομένα σας

Στην παρούσα Δήλωση, ως «τα Προσωπικά δεδομένα σας» νοούνται οι πληροφορίες σχετικά με εσάς από τις οποίες μπορείτε να ταυτοποιηθείτε. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα Προσωπικά δεδομένα σας που ενδέχεται να επεξεργαστούμε. Τα Προσωπικά δεδομένα σας δεν περιλαμβάνουν δεδομένα στα οποία έχει αφαιρεθεί η ταυτότητα (ανώνυμα δεδομένα).

Είναι σημαντικό τα Προσωπικά δεδομένα σας να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν τα Προσωπικά δεδομένα σας αλλάξουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης.

Η παροχή των Προσωπικών δεδομένων σας είναι προαιρετική. Ωστόσο, αν επιλέξετε να μην παράσχετε όλα τα δεδομένα που ζητούνται στην αίτησή σας, η ικανότητα της Foundever να σας λάβει υπόψη ως υποψήφιο μπορεί να είναι περιορισμένη.

Από πού προέρχονται τα Προσωπικά δεδομένα σας;

Τα Προσωπικά δεδομένα σας προέρχονται από εσάς ή από εμάς και μπορεί επίσης να προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές:

 • Τα γραφεία προσλήψεων και οι υπεύθυνοι προσλήψεων μπορούν να μας παράσχουν τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: όνομα, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας), ιστορικό σταδιοδρομίας, εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρακολουθήθηκαν, πιστοποιήσεις, συστατικές επιστολές, κατάσταση μετανάστευσης.
 • Μια επαφή σας μπορεί να μας δώσει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα ως μέρος του προγράμματος παραπομπής εργαζομένων: όνομα, ημερομηνία γέννησης, επικοινωνίας (διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας), ιστορικό σταδιοδρομίας, εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρακολουθήθηκαν, πιστοποιήσεις, συστατικές επιστολές.
 • Οι φοιτητικές οργανώσεις μπορούν να μας παράσχουν τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: όνομα, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας), ιστορικό σταδιοδρομίας, εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρακολουθήθηκαν, πιστοποιήσεις, συστατικές επιστολές, κατάσταση μετανάστευσης.
 • Οι αγγελίες/πύλες θέσεων εργασίας ενδέχεται να μας παράσχουν τα ακόλουθα Προσωπικά δεδομένα: όνομα, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας), ιστορικό σταδιοδρομίας, εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρακολουθήθηκαν, πιστοποιήσεις, συστατικές επιστολές, κατάσταση μετανάστευσης ή από ιστότοπους αναζήτησης εργασίας ή επαγγελματικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn, Jobstreet κ.λπ.) όπου ενδέχεται να έχετε δημοσιοποιήσει σχετικά δεδομένα.
 • Από τους προηγούμενους εργοδότες σας.
 • Ιστοσελίδες σταδιοδρομίας της Foundever  ή οποιαδήποτε πλατφόρμα/εργαλεία/συστήματα προσλήψεων.
 • Όταν υποβάλλετε αίτηση ή επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των επίσημων καναλιών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία).
 • Οι πάροχοι ελέγχου ιστορικού ενδέχεται να μας παράσχουν τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: ποινικό μητρώο, άρθρα στα μέσα ενημέρωσης, ιστορικό διευθύνσεων, πιστωτικό ιστορικό, ιστορικό πληρωμών λογαριασμών και οποιοδήποτε δημόσιο αρχείο. Το περιεχόμενο των ελέγχων ιστορικού ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα ώστε να συμμορφώνεται με τις τοπικές απαιτήσεις, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που συλλέγονται από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό.
 • Οι πρώην εργοδότες, στους οποίους μας έχετε δώσει την άδεια να επικοινωνήσουμε, ενδέχεται να μας παράσχουν τα ακόλουθα Προσωπικά δεδομένα: θέσεις εργασίας, μισθολογικές απολαβές, ιστορικό εργασίας, αξιολογήσεις, πειθαρχικές ενέργειες και απουσιολόγιο.

Πώς χρησιμοποιούμε/επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα σας

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης και κατόπιν αυτής. Η επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνει τη συλλογή, την καταγραφή, την αποθήκευση, τη χρήση, τη μετάδοση, την ενημέρωση/τροποποίηση, την ενοποίηση, την καταστροφή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την αποκάλυψη των Προσωπικών δεδομένων σας.

Γενικά, τα Προσωπικά δεδομένα σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιεσδήποτε δραστηριότητες πρόσληψης για:

 • Αξιολόγηση της αίτησής σας για απασχόληση για πραγματική ή δυνητική τοποθέτηση σε θέση εργασίας και επαλήθευση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
 • Τήρηση αρχείων σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης.
 • Θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Διεξαγωγή ελέγχων ποινικού ελέγχου (καταδίκες, συμπεριλαμβανομένων εικαζόμενων αδικημάτων) και άλλων ελέγχων ιστορικού, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων πιστοληπτικής ικανότητας για θέσεις που συνεπάγονται σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους και όπως άλλως απαιτείται από τη νομοθεσία. Θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση αυτών των ελέγχων ιστορικού πριν από την έναρξή τους, ή/και:
 • Συμμόρφωση με τον νόμο ή τις απαιτήσεις μιας ρυθμιστικής αρχής.

Επίσης, υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα Προσωπικά δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς και σύμφωνα με τις νομικές βάσεις που ορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Σκοπός επεξεργασίαςΝομική βάση και έννομο συμφέρον (κατά περίπτωση)
Επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης και οποιαδήποτε προσφορά εργασίας.Για σύναψη σύμβασης
Επικοινωνία μαζί σας σχετικά με νέες θέσεις για τις οποίες ενδέχεται να προσλάβουμε προσωπικό στο μέλλον.Για τα έννομα συμφέροντά μας: την εξεύρεση κατάλληλων υπαλλήλων, εργαζομένων και εργολάβων
Για να λάβουμε μια απόφαση σχετικά με την πρόσληψη ή τον διορισμό σας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των δεξιοτήτων, των προσόντων, της καταλληλότητας για την εργασία και του κατά πόσον θα μπορούσατε να εργαστείτε από το σπίτι.Για σύναψη σύμβασης

Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση

Για τα έννομα συμφέροντά μας: την επιλογή κατάλληλων υπαλλήλων, εργαζομένων και εργολάβων
Αν εγγραφείτε στον ιστότοπο σταδιοδρομίας της εταιρείας μας ή σε οποιουσδήποτε ιστότοπους/εργαλεία/γραφεία της Foundever, θα σας καταχωρήσουμε σε μια βάση δεδομένων για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω e-mail σχετικά με μελλοντικά ανοίγματα θέσεων εργασίας, εκδηλώσεις και άλλες σχετικές πληροφορίες που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. Διατηρείτε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα εξαίρεσης από οποιαδήποτε επικοινωνία μάρκετινγκ από τη Foundever.Για σύναψη σύμβασης

Για τα έννομα συμφέροντά μας: την επιλογή κατάλληλων υπαλλήλων, εργαζομένων και εργολάβων
Μεταφορά των στοιχείων επικοινωνίας, δεδομένων εκπαίδευσης, δεδομένων απασχόλησης, στοιχείων αίτησης και το βιογραφικό σημείωμα, όπως παρέχονται από εσάς στο σύστημα προσλήψεων της εταιρείας, στο εργαλείο ταλέντων της Foundever/στο σύστημα παρακολούθησης αιτούντων εργασία ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο διατηρούμε για να σας ειδοποιούμε για νέες θέσεις εργασίας ή σε οποιαδήποτε παρόμοια συστήματα προσλήψεων που χρησιμοποιεί η Foundever.Για σύναψη σύμβασης

Για τα έννομα συμφέροντά μας: την επιλογή κατάλληλων υπαλλήλων, εργαζομένων και εργολάβων
Αν έχετε αποδεχτεί μια προσφορά εργασίας από εμάς που υπόκειται στους εν λόγω ελέγχους:

· Να λαμβάνουμε συστάσεις (από άτομα που δίνουν συστάσεις με τους οποίους μας έχετε δώσει την άδεια να επικοινωνήσουμε).
· Για τη διενέργεια ελέγχων ιστορικού.
· Για την επιβεβαίωση επαγγελματικών συνδρομών, εγγραφών ή/και προσόντων.
Για σύναψη σύμβασης

Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση

Για τα έννομα συμφέροντά μας: την επιλογή κατάλληλων υπαλλήλων, εργαζομένων και εργολάβων
Για τον καθορισμό των όρων οποιασδήποτε πιθανής σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς.Για σύναψη σύμβασης

Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση
Αν έχετε αποδεχθεί μια προσφορά εργασίας, για τον έλεγχο σχετικά με το αν έχετε νόμιμο δικαίωμα να εργαστείτε στη σχετική χώρα.Για σύναψη σύμβασης

Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση
Για να προσδιοριστεί αν είναι δυνατόν να υποβληθείτε σε αξιολόγηση ως μέρος της διαδικασίας υποβολής αίτησης πρόσληψης.

Για την εξέταση εύλογων προσαρμογών στη διαδικασία πρόσληψης για αιτούντες με αναπηρία.
Για σύναψη σύμβασης

Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση

Για τα έννομα συμφέροντά μας: την επιλογή κατάλληλων υπαλλήλων, εργαζομένων και εργολάβων

*Για ειδικές κατηγορίες πληροφοριών: για την άσκηση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από το εργατικό δίκαιο
Για να προσδιοριστεί αν θα είστε σε θέση να εκτελέσετε μια λειτουργία που είναι εγγενής για τη συγκεκριμένη εργασία.

Αν έχετε αποδεχτεί μια προσφορά εργασίας από εμάς που υπόκειται στον εν λόγω έλεγχο: για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας για εργασία μέσω δοκιμής ή αξιολόγησης (συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής αξιολόγησης), ερωτηματολόγιο για την υγεία.
Για σύναψη σύμβασης

Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση

Για τα έννομα συμφέροντά μας: την επιλογή κατάλληλων υπαλλήλων, εργαζομένων και εργολάβων

*Για ειδικές κατηγορίες πληροφοριών:

· Για την άσκηση ή την εκτέλεση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από το εργατικό δίκαιο
· Για σκοπούς προληπτικής ή εργασιακής ιατρικής ή για την αξιολόγηση της εργασιακής σας ικανότητας
Εκτέλεση οιωνδήποτε εκθέσεων που απαιτούνται από τον νόμο και απόκριση σε νομικές διαδικασίες.Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση
Τα δεδομένα που σημειώνονται με * στον παρακάτω πίνακα εμπίπτουν σε αυτές τις «ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» ή ενδέχεται να αποκαλύπτουν τέτοια κατηγορίες ή Προσωπικά δεδομένα.  Πρέπει να έχουμε πρόσθετους νομικούς λόγους για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών Προσωπικών Δεδομένων και αυτοί οι λόγοι παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα.

Όπου ο παραπάνω πίνακας αναφέρει ότι βασιζόμαστε σε έννομα συμφέροντα για έναν συγκεκριμένο σκοπό, εξετάζουμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματά σας και αν αυτά μπορούν να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες επεξεργασίας. Εξισορροπούμε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας έναντι των δικών μας συμφερόντων, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, την ασφάλεια των δεδομένων σας και την υφιστάμενη σχέση μας μαζί σας.

Σε ορισμένη δικαιοδοσία, στον βαθμό που η συγκατάθεση είναι υποχρεωτική βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας, θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα βάσει της προηγούμενης συγκατάθεσής σας. Αν σας ζητηθεί να αποδεχτείτε την παρούσα δήλωση σε ένα από τα εργαλεία μας, η αποδοχή αυτή θα θεωρηθεί ως η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας στις χώρες μόνο όπου η συγκατάθεση αυτή είναι υποχρεωτική. Σε όλες τις άλλες χώρες, το πάτημα στα κουμπιά αποδοχή/συμφωνία, θα θεωρείται αναγνώριση αυτής της Δήλωσης.

Με ποιον μοιραζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα σας

Σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, και όπου υπάρχει ανάγκη, ενδέχεται να μοιραστούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας με τρίτους, αν απαιτείται από το νόμο, αν είναι απαραίτητο για τη σύναψη σύμβασης μαζί σας, αν υφίσταται έννομο συμφέρον να το πράξουμε ή αν είναι απαραίτητο για την προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων ή των συμφερόντων άλλου προσώπου.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε Προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για τους ακόλουθους επιχειρηματικούς σκοπούς:

 • Άλλες οντότητες της Foundever όπου ο υπεύθυνος προσλήψεων βρίσκεται σε άλλη χώρα, για την υποστήριξη της συντήρησης του συστήματος και τη φιλοξενία δεδομένων.
 • Στους παρόχους υπηρεσιών της εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων συστημάτων παρακολούθησης αιτούντων, των παρόχων αξιολόγησης ταλέντων, των παρόχων ελέγχου ιστορικού, των παρόχων δοκιμών και των παρόχων μισθοδοσίας.
 • Στους πελάτες μας για τους σκοπούς της επικύρωσης των διαδικασιών επιλογής μας.
 • Σε επαγγελματίες υγείας και παρόχους υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας που εμπλέκονται στη φροντίδα σας, με σκοπό να διαπιστωθεί αν μπορείτε να υποβληθείτε σε αξιολόγηση που αποτελεί μέρος της διαδικασίας υποβολής αίτησης, να εξεταστούν εύλογες προσαρμογές στη διαδικασία πρόσληψης για αιτούντες με αναπηρία, να διαπιστωθεί αν θα είστε σε θέση να εκτελέσετε μια λειτουργία που είναι εγγενής στη συγκεκριμένη εργασία.
 • Στους επαγγελματίες συμβούλους μας, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων.
 • Σε άλλα τρίτα μέρη, όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με το νόμο.

Αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να βρίσκονται σε άλλες χώρες. Πριν μοιραστούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας, θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά δεδομένα σας θα τύχουν επαρκούς προστασίας, όπως απαιτείται από τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων και σύμφωνα με τις παγκόσμιες πολιτικές και πρότυπα απορρήτου της Foundever.

Οποιαδήποτε πρόσβαση στα Προσωπικά δεδομένα σας περιορίζεται σε εκείνα τα άτομα που έχουν ανάγκη να γνωρίζουν. Ο Όμιλος εταιρειών Foundever  θα αποκαλύψει τα Προσωπικά δεδομένα σας μόνο όπως απαιτείται και επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία σε νομικούς συμβούλους, κυβερνητικές αρχές και δικαστήρια.

Πού θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα Προσωπικά δεδομένα σας

Σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις και τη νομοθεσία, ως παγκόσμιος οργανισμός με παγκόσμιο σύστημα πληροφορικής, τα Προσωπικά δεδομένα σας μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Foundever ή σε οποιαδήποτε από τις μητρικές, αδελφές, θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες της για λόγους απασχόλησης και άλλους επιχειρηματικούς ή νομικούς σκοπούς ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη Foundever στη διαχείριση και επαλήθευσης αιτήσεων και πρόσληψεων.

Για να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις, η Foundever έχει θέσει σε εφαρμογή συμφωνίες μεταφοράς δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά περίπτωση, μεταξύ των οντοτήτων μας για τη μεταφορά Προσωπικών δεδομένων εντός του ομίλου εταιρειών Foundever και με τους προμηθευτές μας, όταν απαιτείται, παρέχοντας αυξημένα επίπεδα ασφάλειας και προστασίας στην επεξεργασία και τη διατήρηση των Προσωπικών δεδομένων σας.  Η διαβίβαση Προσωπικών δεδομένων στο εξωτερικό θα πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τον κατάλληλο μηχανισμό διαβίβασης δεδομένων και τις κατάλληλες εγγυήσεις.

Η επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας γίνεται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση;

Δεν θα λάβουμε αποφάσεις σχετικά με εσάς αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (δηλαδή χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή), οι οποίες έχουν νομική ή παρόμοια σημαντική επίδραση σε εσάς.

Σε περίπτωση που εφαρμόσουμε οποιαδήποτε διαδικασία λήψης αποφάσεων βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω δραστηριότητα επεξεργασίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ζητήσετε ανθρώπινη παρέμβαση στη διαδικασία αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, ανάλογα με την περίπτωση, μέσω του αντίστοιχου συστήματος ή πλατφόρμας.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας;

Τηρούμε μια Πολιτική διατήρησης δεδομένων και ένα Χρονοδιάγραμμα διατήρησης δεδομένων που καθορίζουν τα χρονοδιαγράμματα διατήρησης για τις κατηγορίες Προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.

Αν δεν ξεκινήσετε να εργάζεστε στην εταιρεία μας μετά τη διαδικασία πρόσληψης, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια διατήρησης:

 • Τις συνεχιζόμενες σχέσεις μας μαζί σας, σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί στην πύλη προσλήψεων.
 • Όταν απαιτείται να το πράξουμε λόγω νομικής υποχρέωσης στην οποία υποκείμεθα.
 • Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, και
 • Για τα έννομα συμφέροντά μας – για να μπορέσουμε να επανεξετάσουμε την αίτησή σας και (κατά περίπτωση) να επικοινωνήσουμε μαζί σας, αν η θέση για την οποία υποβάλατε αίτηση ή μια παρόμοια καταστεί ξανά διαθέσιμη.

Αν η αίτησή σας είναι επιτυχής, τα Προσωπικά δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του φακέλου προσωπικού και για σκοπούς διαχείρισης. Θα σας δώσουμε ένα αντίγραφο της Δήλωσης απορρήτου εργαζομένου και θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην εν λόγω Δήλωση.

Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας; 

Προσπαθούμε να προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας όσο βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Διατηρούμε κατάλληλα οργανωτικά, φυσικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία ή/και από τυχαία απώλεια, αλλοίωση, αποκάλυψη ή πρόσβαση, τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή ζημία αυτών. Διαθέτουμε εσωτερικούς ελέγχους και σχετικές πολιτικές και διαδικασίες για τη διατήρηση αυτών των μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την επεξεργασία που αναλαμβάνουμε.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Προσωπικά δεδομένα σας είναι προσβάσιμα μέσω Διαδικτύου με τη χρήση κωδικού πρόσβασης. Για να προστατεύσετε την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών δεδομένων σας, πρέπει να διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικό και ασφαλή. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρήσεις, τις ενέργειες στους ιστότοπους από οποιοδήποτε άτομο χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης. Επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως αν πιστεύετε ότι ο κωδικός πρόσβασης έχει παραβιαστεί ή χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα.

Αν λάβει χώρα παραβίαση δεδομένων που αφορά τα Προσωπικά δεδομένα σας ή υποψιαζόμαστε ότι έχει λάβει χώρα παραβίαση δεδομένων, είτε η οντότητα που αντιμετωπίζει την παραβίαση δεδομένων είναι η Foundever είτε τρίτοι που χρησιμοποιούμε είτε οι πελάτες μας, θα διεξάγουμε ταχέως έρευνα και αξιολόγηση και θα λάβουμε τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας;

Ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σας και με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων που ορίζονται στους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου, ενδέχεται να έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Πρόσβαση: μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των Προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Διόρθωση: μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας, αν θεωρείτε ότι δεν είναι ακριβή, πλήρη ή ενημερωμένα.
 • Διαγραφή: μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας, αν:
  • Δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους τα αποκτήσαμε.
  • Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και δεν έχουμε άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
  • Διαφωνείτε έγκυρα με την επεξεργασία, όπως περιγράφεται παρακάτω.
  • Έχουμε επεξεργαστεί παράνομα τα δεδομένα, ή
  • Πρέπει να διαγράψουμε τα δεδομένα για να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση.
 • Εναντίωση: Αν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα σας για την εκτέλεση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον ή βάσει νόμιμων συμφερόντων, μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία αυτή βάσει της ιδιαίτερης κατάστασής σας. Θα συνεχίσουμε την επεξεργασία μόνο αν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για αυτό ή αν η επεξεργασία γίνεται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Μπορείτε επίσης να εναντιωθείτε αν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
 • Περιορισμός: μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας αν:
  • αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων (για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να τα ελέγξουμε),
  • η επεξεργασία μας είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε τα δεδομένα να διαγραφούν,
  • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή
  • έχετε εναντιωθεί (όπως παραπάνω) και περιμένετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν έχουμε υπερισχύοντες νόμιμους λόγους για την επεξεργασία.
 • Μεταφορά/Μεταφερσιμότητα: Αν η επεξεργασία μας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των Προσωπικών δεδομένων που μας έχετε παράσχει και τη μεταφορά τους σε κάποιον άλλον. Όπου είναι τεχνικά εφικτό, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα μεταφέρουμε απευθείας.
 • Δικαίωμα καταγγελίας στην Εποπτική αρχή: Στόχος μας είναι να επιλύουμε όλα τα παράπονα εσωτερικά μέσω του περιφερειακού υπευθύνου προστασίας δεδομένων, με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε όπως περιγράφεται παρακάτω, αλλά έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Εποπτική αρχή ανά πάσα στιγμή.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση απορρήτου ή τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα σας ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Foundever στη διεύθυνση privacy@Foundever.com ή γράψτε μας στη διεύθυνση 50/52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, Attention: Data Protection Officer.Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι ορισμένα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να εξαιρούνται από τέτοια αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.

Ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Δήλωση από καιρό σε καιρό για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στην επιχείρησή μας.  Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ελέγχετε τη Δήλωση απορρήτου για ενημερώσεις, επισκεπτόμενοι την παρούσα σελίδα.