Warunki korzystania z witryny Foundever

1. Preambuła

Niniejsza strona internetowa („Strona internetowa”) jest prowadzona przez Foundever™ Group, globalnego lidera CX w dziedzinie zarządzania relacjami z klientami.

Witryna internetowa dostępna pod adresem foundever.com, a także wszystkie jej inne wersje językowe (foundever.com/es, foundever.com/fr, foundever.com/de, foundever.com/en-uk, foundever.com/pt-br) udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych dla użytkowników i odwiedzających („Odwiedzający”).

Korzystając z Witryny i zapoznając się z jej zawartością Odwiedzający wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z witryny Foundever („Warunki korzystania”), które potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i w pełni zaakceptował. Jeżeli Odwiedzający nie wyraża zgody na Warunki korzystania, powinien opuścić Witrynę i nie pobierać żadnych powiązanych informacji.

2. Wydawca Witryny

Właścicielem i wydawcą Witryny jest Foundever Group, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym w wysokości 1 113 216 EUR, z siedzibą pod adresem 33 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w luksemburskim rejestrze handlowym pod numerem B171740, reprezentowana przez Laurenta UBERTI, prezesa i dyrektora generalnego („Foundever”).

Witryna jest hostowana przez WPEngine, Inc.

Za publikacje w Witrynie odpowiada Martin Wilkinson-Brown, globalny dyrektor ds. marketingu.

Informacje kontaktowe: brand@foundever.com

3. Warunki korzystania z Witryny

Dostęp do Witryny

Foundever dokłada wszelkich starań, aby Witryna była dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, chociaż nie jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Dostęp do Witryny może zostać przerwany w przypadku planowanej konserwacji, siły wyższej lub w sytuacjach, na które Foundever nie ma wpływu. Foundever nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Witryny, ani za wynikające z nich konsekwencje dla Odwiedzających.

Zawartość Witryny

Foundever stara się, aby informacje zawarte w Witrynie były kompletne i dokładne, jednak nie gwarantuje poprawności ani pełności tych informacji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub nieścisłości. Zawartość Witryny może ulec zmianie lub aktualizacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Materiały publikowane w Witrynie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Foundever udziela Odwiedzającym niewyłączne prawo do korzystania z Witryny jedynie do użytku osobistego i niekomercyjnego oraz zabrania korzystania z Witryny w celu pozyskania materiałów, danych lub informacji służących do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Jako warunek korzystania z Witryny Odwiedzający gwarantuje Foundever, że nie będzie korzystał z Witryny i z zawartych w niej informacji w żadnym celu niezgodnym z prawem lub zakazanym przez niniejsze Warunki korzystania.

Istnieje możliwość, że Witryna zawiera błędy typograficzne, nieścisłości lub inne błędy, a także że osoby trzecie mogą dokonywać nieautoryzowanych modyfikacji, usuwać treści lub wprowadzać zmiany. W przypadku wykrycia nieścisłości, prosimy o poinformowanie Foundever, abyśmy mogli wprowadzić odpowiednie korekty.

Linki lub odnośniki do innych stron internetowych

Foundever nie składa żadnych oświadczeń dotyczących jakichkolwiek stron internetowych innych niż Foundever, do których Odwiedzający może uzyskać dostęp za pośrednictwem niniejszej Witryny. Przechodząc na stronę internetową inną niż Foundever, Odwiedzający przyjmuje do wiadomości, że jest ona niezależna od Foundever i że Foundever nie ma kontroli nad jej zawartością.

Obecność hiperłącza do strony internetowej innej niż Foundever nie oznacza, że Foundever popiera lub przyjmuje odpowiedzialność za treść lub korzystanie z takiej strony internetowej.

Do każdego Odwiedzającego należy podjęcie środków ostrożności w celu zapewnienia, że wszystkie materiały, które przegląda lub pobiera są wolne od elementów takich jak wirusy, robaki, konie trojańskie i wszelkie inne elementy o charakterze destrukcyjnym. Jeżeli Odwiedzający zdecyduje się uzyskać dostęp do jakiejkolwiek innej strony internetowej połączonej z niniejszą Witryną hiperłączem lub odnośnikiem, robi to całkowicie na własne ryzyko.

4. Informacja o znakach towarowych i prawach własności intelektualnej

Domena foundever.com stanowi wyłączną własność Foundever Group i/lub jej spółek stowarzyszonych.

Foundever™ i logo Foundever są znakami towarowymi Foundever Group i/lub jej spółek stowarzyszonych. Ich powielanie i/lub wykorzystanie w Witrynie nie daje Odwiedzającym żadnej licencji ani prawa do używania tych znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody Foundever.

Wszystkie strony w Witrynie i wszelkie materiały udostępnione do pobrania są własnością Foundever, jej spółek stowarzyszonych i/lub partnerów biznesowych. Zawartość Witryny, w tym tekst, obrazy, pliki audio i wideo, są chronione prawem autorskim i nie mogą być przedstawiane, adaptowane, rozpowszechniane, modyfikowane, powielane ani wykorzystywane, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Foundever, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w Witrynie.

Pomimo tego użytkownik może pobierać, kopiować lub drukować określone treści Witryny, pod warunkiem, że:

  • takie treści są wykorzystywane wyłącznie do osobistych, niekomercyjnych celów,
  • treść jest zawarta w całości i nie podlega żadnym modyfikacjom, w szczególności retuszowaniu, kadrowaniu, edycji, dodawaniu jakiegokolwiek innego logo itp., przy czym lista ta nie jest wyczerpująca,
  • na wszystkich kopiach, całkowitych lub częściowych, znajduje się wzmianka o prawach autorskich Foundever, spółek Foundever lub ich partnerów.

Każde użycie inne niż wymienione powyżej jest surowo zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Foundever. Jakiekolwiek powielanie lub przedstawianie przez Odwiedzającego, nawet częściowe, przy zastosowaniu jakiegokolwiek procesu, podjęte bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Foundever, stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować pociągnięciem Odwiedzającego do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe i logo użyte w tej Witrynie są znakami towarowymi, znakami usługowymi lub logo ich odpowiednich właścicieli.

5. Prywatność danych

Odwiedzając Witrynę, Odwiedzający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską.

Foundever podjął wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych użytkownika. Odwiedzając Witrynę, Odwiedzający przyjmuje do wiadomości i akceptuje politykę prywatności Foundever, politykę dotyczącą plików cookie i inne dokumenty dotyczące ochrony prywatności, z którymi można zapoznać się tutaj.

6. Odpowiedzialność

Wyłączenie odpowiedzialności

NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA, W TYM WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI ZWIĄZANE Z WITRYNĄ, SĄ UDOSTĘPNIANE „TAK JAK SĄ”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI, BEZ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. ODWIEDZAJĄCY PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, USŁUG ZWIĄZANYCH Z WITRYNĄ ORAZ WITRYN INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH PROWADZĄ HIPERŁĄCZA. ŻADNE USTNE LUB PISEMNE INFORMACJE LUB PORADY UDZIELONE PRZEZ FOUNDEVER LUB AUTORYZOWANYCH PRZEDSTAWICIELI FOUNDEVER NIE STANOWIĄ GWARANCJI ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE ROZSZERZAJĄ ZAKRESU TAKIEJ GWARANCJI.

Ograniczenie odpowiedzialności

FOUNDEVER I JEGO SPÓŁKI STOWARZYSZONE, PARTNERZY I INNE STRONY TRZECIE WYMIENIONE W NINIEJSZEJ WITRYNIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE, KARNE LUB INNE SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WYNIKAJĄCE Z UTRACONYCH ZYSKÓW, UTRACONYCH DANYCH LUB PRZERW W DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ, USŁUGAMI I PRODUKTAMI ZWIĄZANYMI Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ, TREŚCIĄ LUB INFORMACJAMI ZAWARTYMI W WITRYNIE INTERNETOWEJ I / LUB JAKIMKOLWIEK HIPERŁĄCZEM DO WITRYNY INTERNETOWEJ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE OPARTE NA GWARANCJI, UMOWIE, CZYNIE NIEDOZWOLONYM LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. JEDYNYM ŚRODKIEM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z WITRYNY, USŁUG ZWIĄZANYCH Z WITRYNĄ I/LUB STRON INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH PROWADZĄ HIPERŁĄCZA, JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY I/LUB TAKICH USŁUG.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Warunki korzystania podlegają prawu luksemburskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Każda ze stron niniejszych Warunków korzystania poddaje się wyłącznej jurysdykcji Luksemburga i zrzeka się wszelkich zastrzeżeń dotyczących jurysdykcji, właściwości miejscowej sądu lub niewłaściwego forum dla takich sądów. W przypadku, gdy którykolwiek z niniejszych Warunków korzystania zostanie uznany przez sąd lub inny trybunał właściwej jurysdykcji za niewykonalny, takie postanowienia zostaną ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym niezbędnym zakresie, tak aby niniejsze Warunki korzystania pozostały w pełnej mocy.

Całość umowy

Niniejsze Warunki korzystania stanowią całość umowy pomiędzy Foundever a Odwiedzającym w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy. Foundever może, według własnego uznania co jakiś czas zmieniać niniejsze Warunki korzystania aktualizując niniejszy dokument. W związku z tym Odwiedzający powinien co jakiś czas odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi Warunkami korzystania i mieć tym samym świadomość wszelkich zmian, którymi jest związany. Niektóre postanowienia niniejszych Warunków korzystania mogą zostać zastąpione wyraźnie wskazanymi informacjami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na poszczególnych stronach niniejszej Witryny.