Polityka prywatności witryny

1. Cel

Niniejsza informacja o ochronie prywatności w witrynie internetowej („Informacja”) odnosi się do Foundever™ lub którejkolwiek z jej spółek dominujących, siostrzanych, spółek zależnych lub stowarzyszonych („Foundever”, „My”, „Firma”). Niniejsza Informacja dotyczy wszystkich Danych osobowych otrzymanych przez nas w dowolnym formacie, w tym elektronicznym, papierowym lub drogą ustną. Obejmuje również korzystanie z witryn internetowych obsługiwanych przez Foundever, które zawierają łącza do niniejszej Informacji oraz usług z nimi związanych lub w nich określonych („Witryny”). Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Informacją, aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach informacyjnych i wysiłkach na rzecz zachowania prywatności użytkownika.

2. Zakres

Niniejsza Informacja dotyczy wszystkich osób niebędących pracownikami Foundever, w tym odwiedzających, wykonawców, dostawców, obecnych i byłych pracowników lub kandydatów partnerów biznesowych, obecnych i byłych pracowników lub kandydatów potencjalnych partnerów biznesowych lub obecnych lub potencjalnych klientów partnerów biznesowych, klientów końcowych lub konsumentów.

3. Informacje zbierane o użytkowniku

Pojęcie „Dane osobowe” oznacza informacje, które umożliwiają identyfikację konkretnej osoby (takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu lub inne identyfikatory, które umożliwiają fizyczny lub internetowy kontakt z konkretną osobą) lub które są powiązane z możliwą do zidentyfikowania osobą (takie jak informacje demograficzne lub informacje o działaniach danej osoby, gdy takie informacje są powiązane z danymi osobowymi).

Dane Osobowe nie obejmują informacji zanonimizowanych. Informacje zanonimizowane to dane dotyczące korzystania z Witryn lub kategorii użytkowników Witryn, z których usunięto wszelkie Dane osobowe. Przetwarzamy zanonimizowane dane w różnych celach, w tym pomagając nam zrozumieć trendy i ogólne potrzeby użytkowników, abyśmy mogli lepiej rozważyć nowe publikacje, produkty i usługi oraz dostosować istniejące publikacje, produkty i usługi do zidentyfikowanych potrzeb użytkowników. Niniejsza Informacja w żaden sposób nie ogranicza przetwarzania przez nas zanonimizowanych informacji.

Dane osobowe mogą być gromadzone z różnych źródeł. Na przykład, gdy użytkownik prowadzi rozmowę telefoniczną z jednym z naszych przedstawicieli, możemy przechowywać nagranie tej rozmowy. Rozmowa może być nagrywana w celach jakościowych i szkoleniowych, w celu rozwiązywania wątpliwości oraz wykrywania oszustw i zapobiegania im. Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, możemy zachować jego adres e-mail lub korespondencyjny, treść jego wiadomości oraz naszą odpowiedź.

Możemy również gromadzić Dane osobowe, gdy użytkownik odwiedza lub korzysta z usług w naszych Witrynach, rejestruje się lub wnioskuje o jeden z naszych produktów lub usług, wchodzi z nami w interakcję za pośrednictwem mediów społecznościowych lub reklam online, uczestniczy w ankietach lub wchodzi z nami w interakcję w jakikolwiek inny sposób. Możemy gromadzić Dane osobowe do celów opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Na przykład, jeżeli użytkownik zarejestruje się w Witrynach, możemy gromadzić jego imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia oraz miasto i kraj, a także inne podane przez niego informacje demograficzne. Dane osobowe mogą być również gromadzone w związku z pozostawianiem komentarzy, publikowaniem treści, wysyłaniem wiadomości e-mail lub wiadomości do innego użytkownika lub uczestniczeniem w interaktywnych obszarach lub funkcjach Witryn. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w celu prowadzenia normalnej działalności biznesowej, a w stosownych przypadkach także w ramach wspierania naszych klientów. Podając informacje rejestracyjne lub pozostawiając komentarze w Witrynach użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Foundever.

Ponadto czasami możemy gromadzić Dane osobowe w formie informacji dotyczącej osób, danych kontaktowych lub demograficznych podawanych przez użytkownika w wyniku udziału w ankietach, konkursach, ofertach promocyjnych i innych działaniach w Witrynach. Dane osobowe, które zbieramy od użytkownika, są podawane przez niego dobrowolnie, jednak jeżeli użytkownik zdecyduje się nie podawać informacji, jego dostęp i udział w niektórych usługach, funkcjach lub działaniach w Witrynach może być ograniczony. Biorąc udział w takich ankietach, konkursach, ofertach promocyjnych lub innych działaniach w Witrynach, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Foundever.

Możemy również otrzymywać informacje od podmiotów trzecich, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe. W przypadku, gdy łączymy informacje od podmiotów trzecich z innymi danymi osobowymi, które zebraliśmy od użytkownika, niniejsza Informacja reguluje wykorzystanie przez nas takich informacji.

Gdy użytkownik przekazuje nam Dane Osobowe, oczekujemy, że jest uprawniony do wyrażenia zgody na ich gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie w sposób określony w niniejszej Informacji. Jeżeli użytkownik komunikuje się z nami lub przekazuje nam Dane osobowe w jakikolwiek sposób, potwierdza swoją zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Danych osobowych zgodnie z niniejszą Informacją, obowiązującymi przepisami prawa i standardami branżowymi. Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Dane osobowe użytkownika do celu, który nie został ujawniony w momencie wyrażenia pierwotnej zgody, użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody w momencie zaistnienia takiego celu.

Z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych i umownych, użytkownik może, w odpowiedni sposób informując o tym fakcie Foundever, wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie i ujawnianie swoich Danych osobowych innych niż te, które są wymagane do celów prawnych lub regulacyjnych. Użytkownik może również zażądać, aby Foundever zaprzestał kontaktowania się z nim w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych, programów nagród, badań lub konkursów, aktualizując swoje preferencje dotyczące prywatności.

Foundever będzie przechowywać Dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia usług, do których świadczenia został zaangażowany, lub tak długo, jak jest to prawnie wymagane i dozwolone.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się nie podawać Danych osobowych, jego dostęp do niektórych usług, funkcji lub działań w Witrynach może być ograniczony.

4. W jaki sposób wykorzystujemy Dane osobowe

Co do zasady wykorzystujemy gromadzone przez nas Dane osobowe w celu ułatwienia użytkownikowi korzystania z Witryn, dostarczania mu żądanych informacji, produktów i usług, informowania go o innych informacjach, wydarzeniach, promocjach, produktach lub usługach, które naszym zdaniem mogą go zainteresować, a także w celu administrowania Witrynami, a także wsparcia w prowadzeniu tych Witryn oraz naszej działalności. Możemy na przykład wykorzystywać gromadzone przez nas Dane osobowe do:

 • Kontaktowania się z użytkownikiem w związku z korzystaniem przez niego z Witryn, na przykład w celach administracyjnych lub w celu zapewnienia obsługi klienta;
 • Odpowiadania na wiadomości e-mail, zgłoszenia, komentarze, prośby lub skargi;
 • Dostarczania bardziej spersonalizowanych usług, w tym poprzez umożliwienie nam:
  • Oszacowania liczby naszych odbiorców i wzorców użytkowania;
  • Przechowywania informacji o preferencjach użytkownika, co pozwala nam dostosować naszą stronę internetową do jego indywidualnych zainteresowań;
  • Przyspieszenia wyszukiwania; oraz
  • Rozpoznawania użytkownika po powrocie na naszą stronę internetową;
 • Dostarczanie użytkownikowi żądanych usług, produktów lub informacji;
 • Weryfikacji tożsamości użytkownika, jeśli jest to wymagane;
 • Kontaktowania się z użytkownikiem w sprawie naszych produktów, usług, działań, wydarzeń, promocji lub ofert oraz w innych celach marketingowych, informacyjnych, rozwoju produktów i promocyjnych za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub telefonu;
 • Proszenia o informacje zwrotne i umożliwienia nam opracowywania, dostosowywania i ulepszania naszych informacji i usług;
 • Prowadzenia naszej dokumentacji; zapobiegania i wykrywanie przestępstw, oszustw lub korupcji;
 • Przetwarzanie transakcji finansowych; oraz
 • Poprawy zgodności z naszymi obowiązkami prawnymi oraz politykami, zasadami i innymi umowami regulującymi Witryny w celu ochrony społeczności internetowej i ogólnej integralności Witryn.

5. Informacja dotycząca dzieci

Nasze Witryny i usługi nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 16 lat, z związku z czym nie gromadzimy w sposób świadomy ich Danych osobowych. Osoby poniżej 16 roku życia nie powinny przekazywać nam swoich Danych osobowych.

6. W jaki sposób udostępniamy dane osobowe

Jeżeli gromadzimy jakiekolwiek Dane osobowe, udostępniamy i ujawniamy je wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Informacji (z okresowymi zmianami). Możemy udostępniać Dane osobowe innym spółkom w ramach grupy Foundever, w tym spółkom dominującym, siostrzanym, spółkom zależnym lub stowarzyszonym na całym świecie. Możemy również udostępniać Dane osobowe zewnętrznym dostawcom, konsultantom i innym usługodawcom, którzy są przez nas zaangażowani lub współpracują z nami w związku z obsługą Witryn lub świadczeniem jakichkolwiek usług w naszym imieniu. Informacje mogą być przetwarzane poza Kanadą i EOG.  Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w naszych biurach korporacyjnych w Stanach Zjednoczonych lub w naszych spółkach dominujących, siostrzanych, spółkach zależnych lub spółkach stowarzyszonych na całym świecie, lub w zatwierdzonych podmiotach zewnętrznych w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach. W przypadku informacji przetwarzanych lub przechowywanych poza Kanadą i EOG, zagraniczne rządy, sądy lub agencje regulacyjne mogą być w stanie uzyskać takie Dane osobowe na mocy prawa obowiązującego w danej jurysdykcji. Przekazując swoje Dane osobowe użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie ich wyżej wymienionym organizacjom zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.

Foundever nie sprzedaje zebranych danych podmiotom trzecim i przekazuje je wyłącznie:

 • Za wyraźną zgodą użytkownika; lub
 • W ramach zgodnej z prawem podstawy przetwarzania; lub
 • W odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania; lub
 • Spółkom dominującym, siostrzanym, spółkom zależnym lub stowarzyszonym w ramach Foundever™; lub
 • Wyznaczonym podmiotom trzecim zgodnie z definicją zawartą w niniejszej Informacji lub w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

W przypadkach dalszego przekazywania Danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody użytkownika możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności zgodnie z informacją przedstawioną powyżej.

Możemy również ujawniać Dane osobowe podmiotom trzecim, w tym organom ścigania, gdy jesteśmy do tego zobowiązani lub uważamy, że jest to właściwe w celu przestrzegania prawa, z zastrzeżeniem zgodnego z prawem wezwania do sądu, nakazu lub nakazu sądowego; w celu egzekwowania lub stosowania niniejszej Informacji lub innych naszych zasad lub umów; w celu inicjowania, świadczenia, wystawiania rachunków i pobierania należnych nam kwot; w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszych lub naszych klientów; w celu ochrony naszych klientów przed nieuczciwym, obraźliwym lub niezgodnym z prawem korzystaniem z naszych Witryn; lub jeżeli uważamy, że nagłe zdarzenie wiążący się z niebezpieczeństwem śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu jakiejkolwiek osoby wymaga ujawnienia komunikacji lub uzasadnia ujawnienie Danych osobowych. Jeżeli będzie to prawnie dozwolone, powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem o takim ujawnieniu.

Ponadto możemy oferować różne funkcje za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług. Uzyskując dostęp do tych usług i korzystając z nich, użytkownik angażuje się i przekazuje informacje bezpośrednio zewnętrznemu dostawcy tych usług. Przekazywanie takich informacji podmiotowi trzeciemu podlega jego własnej polityce prywatności. Foundever nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje przekazywane bezpośrednio tym podmiotom. Zachęcamy do zapoznania się z ich praktykami przed ujawnieniem informacji bezpośrednio podmiotom trzecim, z którymi użytkownik ma kontakt.

7. Zmiana danych osobowych, pytania

Jako Foundever ponosimy odpowiedzialność za Dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu, pod naszą opieką lub przekazane podmiotowi trzeciemu do przetwarzania, a także zobowiązujemy się do utrzymywania aktualności tych danych. Foundever wyznaczył również inspektorów ochrony danych odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności z niniejszą Informacją i obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Foundever zapewnia użytkownikowi dostęp do jego Danych osobowych, które możemy przechowywać, i szanuje jego prawa określone w przepisach o ochronie danych, w tym prawo do weryfikacji, poprawiania lub usuwania wszelkich zgromadzonych przez nas Danych osobowych. Jeżeli użytkownik chce skorzystać ze swoich praw dotyczących Danych osobowych, złożyć skargę lub ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Informacji lub przetwarzania Danych osobowych przez Foundever, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres privacy@foundever.com lub napisanie do nas na adres 50/52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, Attention: Inspektor Ochrony Danych. Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach możemy nie być w stanie zgodnie z prawem spełnić żądania dostępu do danych osoby, której dane dotyczą, ani usunąć lub zmienić niektórych przechowywanych Danych osobowych.

Foundever zobowiązuje się do rozpatrywania wszelkich skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Danych osobowych użytkowników. Gdy otrzymamy formalne pisemne skargi lub wnioski o dostęp do danych, w rozsądnym terminie skontaktujemy się z osobą, której dane dotyczą. Wszelkie nierozwiązane skargi dotyczące danych wynikające z korzystania z Witryn będą podlegać ogólnym warunkom korzystania z Witryny, w tym wszelkim procesom związanym z rozstrzyganiem sporów.

8. Ochrona danych osobowych

Foundever podejmuje uzasadnione kroki w celu ochrony wszelkich przechowywanych przez nas Danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą i nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. Foundever będzie również współpracować w ramach dochodzeń prowadzonych przez naszych klientów, organy kompetentne w zakresie ochrony prywatności lub inne upoważnione organy rządowe. 

Jeżeli dojdzie do naruszenia danych obejmującego Dane osobowe użytkownika lub jeżeli podejrzewamy, że doszło do naruszenia danych, niezależnie od tego, czy podmiotem doświadczającym naruszenia danych jest Foundever, podmiot trzeci, z którym współpracujemy, taki jak wykonawca lub podwykonawca, czy też nasi klienci, niezwłocznie zbadamy i zweryfikujemy taki incydent. Na podstawie tej oceny ustalimy, czy Foundever musi podjąć jakiekolwiek kroki w celu zapewnienia, że Dane osobowe użytkownika nie są dostępne dla osób nieupoważnionych oraz czy powiadomić użytkownika o dalszych zalecanych krokach w celu ochrony jego Danych osobowych.

Jeśli Foundever uzyska wiedzę lub podejrzewa, że Dane osobowe użytkownika zostały udostępnione lub ujawnione nieupoważnionej stronie, Foundever zbada takie zdarzenie i powiadomi użytkownika tak szybko, jak to możliwe, o wszelkich działaniach, które podjęliśmy, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu takiego incydentu.

9. Oświadczenie dotyczące ram ochrony prywatności danych

Foundever przestrzega Ram ochrony prywatności danych UE-USA (EU-U.S. DPF), brytyjskiego Rozszerzenia ram ochrony prywatności danych UE-USA (UK Extension to the EU-U.S. DPF) oraz szwajcarsko-amerykańskich Ram ochrony prywatności danych (Swiss-U.S. DPF) określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. Foundever poświadczył Departamentowi Handlu Stanów Zjednoczonych, że przestrzega postanowień Ram ochrony prywatności danych UE-USA (zasady DPF UE-USA) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych z Unii Europejskiej w oparciu o DPF UE-USA oraz z Wielkiej Brytanii (i Gibraltaru) w oparciu o Rozszerzenie brytyjskie do DPF UE-USA. Foundever poświadczył Departamentowi Handlu Stanów Zjednoczonych, że przestrzega zasad szwajcarsko-amerykańskich Ram ochrony prywatności danych (zasady szwajcarsko-amerykańskie DPF) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych ze Szwajcarii w oparciu o szwajcarsko-amerykańskie DPF. W przypadku sprzeczności między postanowieniami niniejszej Polityki a Zasadami DPF UE-USA i/lub Zasadami DPF Szwajcaria-USA, obowiązują te Zasady. Aby dowiedzieć się więcej o programie Data Privacy Framework (DPF) i zapoznań się z naszą certyfikacją, odwiedź stronę https://www.dataprivacyframework.gov/.

Zgodnie z DPF UE-USA i brytyjskim Rozszerzeniem DPF UE-USA oraz szwajcarsko-amerykańskim DPF, Foundever zobowiązuje się do rozstrzygania skarg związanych z Zasadami DPF dotyczących gromadzenia i wykorzystywania przez nas Danych osobowych. Osoby z UE, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, które mają pytania lub skargi dotyczące naszego postępowania z danymi osobowymi otrzymanymi w oparciu o DPF UE-USA i brytyjskie Rozszerzenie DPF UE-USA oraz DPF Szwajcaria-USA, powinny najpierw skontaktować się z Foundever pod adresem: privacy@foundever.com.

Zgodnie z unijno-amerykańskim DPF i brytyjskim Rozszerzeniem unijno-amerykańskiego DPF oraz szwajcarsko-amerykańskim DPF DPF, Foundever zobowiązuje się do współpracy i przestrzegania zaleceń panelu ustanowionego przez organy ochrony danych UE (DPA) i brytyjskie biuro komisarza ds. informacji (ICO) oraz gibraltarski organ regulacyjny (GRA) i szwajcarski federalny komisarz ds. ochrony danych i informacji (FDPIC) w odniesieniu do nierozstrzygniętych skarg dotyczących naszego postępowania z danymi osobowymi otrzymanymi w oparciu o DPF UE-USA i brytyjskie Rozszerzenie DPF UE-USA i szwajcarsko-amerykańskiego DPF.

Pod pewnymi warunkami osoby, których dane dotyczą, mogą być uprawnione do skorzystania z arbitrażu po wyczerpaniu innych procedur dotyczących rozstrzygania sporów.

Foundever ujawni Dane osobowe organom ścigania lub organom sądowym w celu przestrzegania obowiązującego prawa, wezwania do sądu lub innych zgodnych z prawem żądań organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Foundever zapewni, że każdy podmiot trzeci, któremu mogą zostać ujawnione Dane osobowe, podlega prawu zapewniającemu taki sam poziom ochrony, jaki jest wymagany przez DPF UE-USA i brytyjskie Rozszerzenie DPF UE-USA i DPF Szwajcaria-USA oraz zgodzi się na piśmie zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności. Foundever może ponosić odpowiedzialność w przypadku dalszego przekazywania danych podmiotom trzecim.

Federalna Komisja Handlu posiada jurysdykcję nad przestrzeganiem przez Foundever Ram prywatności danych UE-USA (EU-U.S. DPF) i brytyjskiego Rozszerzenia ram prywatności danych UE-USA (UK Extension to the EU-U.S. DPF) oraz Ram prywatności danych Szwajcaria-USA (Swiss-U.S. DPF).

Więcej informacji na temat Ram prywatności danych można znaleźć na stronie https://www.dataprivacyframework.gov/.

10. Aktualizacja niniejszej Informacji

Co pewien czas będziemy aktualizować niniejszą Informację, aby odzwierciedlić zmiany w naszych zobowiązaniach prawnych, usługach i opiniach klientów. Zachęcamy do okresowego zapoznania się z niniejszą Informacją w celu zrozumienia, w jaki sposób Foundever chroni Dane osobowe użytkowników.

Ostatnia aktualizacja: Wrzesień 2022 r.